15 Tanda Sifat Mun4fiq Yang Mungkin Ada Pada Kita

Ya Allah Jauhilah Aku Dari Sifat Ini – 15 Tanda Sifat mun4f1q Yang Mungkin Ada Pada Kita, NAUZUBILLAH | Menurut Al-Quran, orang mun4f1q itu mulutnya mengakui beriman, mengakui adanya Allah dan menerima bahawa Nabi Muhammad itu utusanNya.

Namun hatinya tidak ikhlas, timbul keragu-raguan dan dalam diam-diam dia sebenarnya menolak pengakuan itu. Amalannya nampak baik, ibadahnya nampak raj1n tetapi hatinya merasa berat.

Firman Allah SWT: “Dan sebahagian dari manusia ada yang berkata: “Kami percaya kepada Allah dan Hari Kemudian, padahal tidaklah mereka orang-orang yang beriman” (Al-Baqarah: 8).

Kepura-puraan memang dapat menipu orang-orang beriman tetapi tidak mungkin dapat memperdayakan Allah. Ingat, Allah Maha Mengetahui apa yang kita lahirkan (ucapkan /kerjakan) dan apa yang kita sembunyikan didalam hati.

Terhadap orang-orang mun4f1q ini Allah menganggap hati mereka itu terdapat peny4kit, dan Allah akan menambah peny4kit itu. Kerananya orang-orang mun4f1q mendapat anc4m4n berupa 4zab yang sangat pedih (Al-Baqarah: 10).

peny4kit yang ada didalam hati orang mun4f1q ialah perasaan berbangga d1ri atau mengagumi d1rinya send1ri, misalnya merasa lebih pintar dan sebagainya.

1. Malas Beribadah Kepada Allah SWT

Konsep malas beribadah mencakupi apabila seseorang malas mengerjakan solat,seg4n untuk menempatkan d1ri disaf pertama,enggan mencari ilmu pengetahuan dan berat melangkah untuk menghad1ri majlis kebajikan.

Pada zaman Rasulullah SAW orang-orang mun4f1q sama-sama mengerjakan solat bersama baginda tetapi mereka mal4s dan tidak menampakkan kesungguhan.

Firman Allah SWT: “Sesungguhnya orang-orang mun4f1q itu men1pu Allah SWT, sedang Allah SWT menipu mereka (membalas t1puan mereka). Apabila mereka berd1ri hendak solat, mereka berd1ri dengan malas serta r1ak terhadap manusia dan mereka tiada mengingati Allah SWT, melainkan hanya sedikit”. (An-Nisa 142).

Orang mun4f1q jika datang ke masjid, dia akan memilih saf paling akhir sehingga tidak mengetahui apa yang dibaca oleh imam dalam solat dan tidak menghayati pengajarannya.

2. Lupa Kepada Allah SWT

Orang mun4f1q memiliki sifat kemun4f1qan dalam fikiran dan batin mereka tidak pernah terlintas untuk mengingati Allah SWT baik ketika senang atau susah.

Firman Allah SWT: “Mereka telah dikuasai oleh sy4it4n, lalu lupa mengingati Allah SWT. Mereka itulah golongan (pengikut) sy4it4n. Ingatlah bahawa pengikut sy4it4n itu orang yang rugi.” (Al-Mujadalah:19)

3. Melal4ikan Solat Fardu

Melal4ikan solat fardu bermaksud sengaja melengahkan atau melambatkan mengerjakan solat sehingga habis waktunya. Perkara ini akan mendapat anc4m4n dan s3ks4an Allah SWT di akh1r4t kelak.

Firman Allah SWT: “Kemudian sepeninggalan mereka digantikan oleh pengganti-penggantian j4hat, mereka mensi4-si4kan solat dan mengikut hawa n4fsu, sebab itu mereka menemui kej4hatan (s3ksa) Allah SWT” (Maryam: 59)

Firman Allah SWT: “Maka (4zab) bagi orang-orang yang solat, mereka itu lalai daripada solat, mereka itu lalai daripada solatnya, lagi mereka itu r1ak dan enggan memberi zakat” (Al-Ma’un:47).

Firman Allah SWT: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu lalai kerana harta benda dan anak-anakmu daripada mengingati Allah SWT (solat). Barangsiapa berbuat demikian itu,maka orang yang rugi.” (Al-mun4f1qun:9)

Sa’ad bin Abi Waqqas mengatakan: “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang lalaikan solatnya, maka baginda bersabda’Maksudnya orang yang melambatnya” (HR.Tirmizi). Dalam Hadith lain Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang mahu menjaga solatnya,maka adalah ia menjadi cahaya dan tanda bukti serta dapat menyelamatkan baginya pada hari ki4m4t nanti, sedangkan orang yang tidak mahu menjaga solatnya, dia tidak mempunyai cahaya dan tanda bukti serta penyelamat di hari ki4m4t nanti, bahkan ia kelak akan berkumpul dengan fir4un, Qarun, Haman, Ubaiy bin khalaf.” (HR.Ahmad dan Tabrani)

4. Mempercepatkan Mengerjakan Solat

Orang yang mempercepatkan solatnya tanpa rasa khusyuk dan lupakan Allah SWT, maka solatnya tidak diterima Allah SWT. Itulah solat orang-orang mun4f1q. Rasulullah SAW bersabda: “Itulah solat orang mun4f1q, lalu mempercepatkan empat rakaat” (HR.Muslim).

Sabda Rasulullah SAW: “Pencuri yang utama itu ialah orang yang mencuri dalam solatnya. Lalu ada yang bertanya:”bagaimana caranya mencuri dalam solat?’Baginda bersabda:”Itulah orang yang tidak menyempurnakan rukuk, sujud, dan bacaan di dalam solatnya.” (HR.Ahmad dan Hakim)

5. Gemar men1ngg4lkan Solat Berjemaah

Seseorang yang sihat daripada segi fizikal dan jasmani, mempunyai waktu lapang dan tidak uzur syari’, tetapi tidak mahu mendatangi masjid ketika mendengar seruan azan, maka dia tergolong orang mun4f1q.

Sabda Rasulullah SAW, “Tidak ada yang akan men1ngg4lkan solat berjemaah, kecuali orang mun4f1q yang sudah diketahui kemun4f1qannya.” (HR.Muslim)

6. men1ngg4lkan Solat Jumaat

Dalam islam solat Jumaat adalah wajib maka barangsiapa yang men1ngg4lkannya dengan sengaja tanpa ada sebarang keuzuran yang dibolehkan syar4k adalah termasuk men1ngg4lkan kewajipan yang bererti ia telah berbuat d0sa dan tergolong orang yang mun4f1q.

Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa men1ngg4lkan solat jumaat tanpa ada halangan atau bah4ya, maka ia menjadi orang mun4f1q dalam sebuah catatan yang tidak akan dihapuskan dan tidak akan ditukar.” (HR.Abu Dauh dan Nasa’i).

Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh berhentilah orang-orang daripada perbuatan mereka men1ngg4lkan jemaah jumaat atau sungguh Allah SWT akan mematri hati mereka, kemudian mereka menjadi (mun4f1q) yang lalai.” (HR.Muslim)

7. Melakukan d0sa dan Kemvngk4ran Secara Sembunyi.

Orang yang berpura-pura melakukan kebaikan di tengah-tengah orang ramai dan gemar melakukan perbuatan m4ksi4d atau kemvngk4ran secara tersembunyi adalah orang-orang mun4f1q yang amat dibencikan Allah SWT.

Firman Allah SWT: “Mereka menyembunyikan (kej4h4tan mereka) daripada manusia, dalam pada itu mereka tidak menyembunyikan (kej4h4tan mereka) daripada Allah. Sedangkan ia beserta mereka itu ketika mereka menyembunyikan dalam hatinya perkataan yang tidak disukai Allah SWT. Allah meliputi (pengetahuan-Nya) apa-apa yang mereka kerjakan. (An-Nisa’: 108)

8. Menyuruh Yang Mungk4r Dan Melarang Yang Makruf.

Orang-orang mun4f1q inginkan segala perbuatan keji dan mungk4r disebarkan di kalangan orang-orang beriman.

Mereka menyuruh orang beriman berbuat mungk4r dan melarang melakukan perkara yang makruf dengan tujuan untuk melemahkan kebenaran dan kemurnian ajaran Islam. Firman Allah SWT: “Orang-orang mun4f1q lelaki dan wanita, sesetengahnya serupa dengan yang lain.

Mereka menyuruh (berbuat) yang mungk4r dan melarang berbuat makruf dan menggengam tangannya (b4kh1l). Mereka lupakan Allah SWT lalu Allah SWT melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang mun4f1q itu adalah orang f4s1k.” (Al-Taubah: 67)

9. Menyembunyikan Ilmu Pengetahuan.

Maksud menyembunyikan ilmu pengetahuan ialah orang-orang yang memiliki ilmu apabila ditanya orang lain sedangkan dia mengerti persoalan yang ditanyakan tetapi tidak menjelaskannya.

Perbuatan ini akan menghalang kemajuan umat islam dalam segala bidang dan juga dapat menutup kebenaran. Firman Allah SWT:

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Kami turunkan di antara beberapa keterangan dan petunjuk setelah Kami terangkan kepada manusia dalam kitab, nescaya mereka itu dikvtuk Allah SWT dan dikvtuk oleh orang-orang yang mengutuknya.’ (Al-Baqarah: 159).

Firman Allah SWT: “Ingatlah ketika Allah SWT mengambil janji orang-orang ahli kitab: Hendaklah kamu terangkan kitab kepada manusia dan janganlah kamu sembunyikannya, lalu mereka lemparkan perjanjian itu di belakang punggungnya (tidak tepati) dan mereka jual perjanjian itu dengan wang yang sedikit. Maka amat jahat apa yang mereka jual itu.” (Ali-Imran: 187)

Rasulullah SAW bersabda: “Daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW. bersabda: Barangsiapa ditanya sesuatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka di hari ki4m4t nanti dia akan dikendalikan dengan kendali api ner4ka.” (HR.Ata’).

Rasulullah SAW bersabda: “Daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW bersabda:’Barangsiapa menuntut ilmu sedang ia tidak mahu mengamalkannya, nescaya ilmunya tidak akan bertambah melainkan kes0mb0ngan belaka.” (HR.Tirmizi dan Ibnu Majah)

10.Mengamalkan r1ak.

r1ak adalah perbuatan orang mun4f1q yang tersembunyi didalam hati, perasaan dan peribadi dengan niat dan tujuan tertentu. Menutut Imam Al Ghazali, r1ak adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan perkara-perkara kebajikan.

Saidina Ali bin Abi Talib Karramallah Wajhah berkata orang yang bersifat r1ak itu ada tiga tanda, iaitu malas apabila bersend1rian, raj1n apabila berada dikhalayak ramai dan ia menambah amal apabila dipuji dan dikurangkan apabila dicela. Dalam islam perbuatan r1ak tergolong sy1rik kecil,

merosakkan amal kebajikan, meluntur kemurnian akhlak dan mendapat kemvrkaan dan 4zab Allah SWT. Firman Allah SWT: “Maka cel4k4lah (4zab) bagi orang yang solat,yang mereka itu lalai daripada solatnya, lagi mereka itu r1ak dan enggan memberi zakat (Al-Ma’un: 47).”Firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan mencerca dan meny4kiti seperti orang menafkahkan hartanya kepada r1ak kepada manusia.” (Al-Baqarah: 264)

Rasulullah SAW bersabda: “Suatu yang paling aku khuatirkan kamu ialah sy1rik kecil, lalu ditanya oleh sahabat. “Apakah sy1rik kecil itu ya Rasulullah SAW?” Kemudian baginda SAW bersabda: “Iaitu r1ak.”” (HR.Ahmad dan Baihaqi)

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya orang yang berbuat r1ak akan dipanggil pada hari ki4m4t.’Hai orang yang zalim, Hai orang yang menyel3weng, Hai orang yang berbuat r1ak, amalanmu ses4t dan pahalamu sia-sia. Pergilah, maka ambillah pahalamu daripada orang yang kamu berbuat amal baginya.” (HR.Ibnu Abid Dunya)

11. Has4d dengk1

Hasad dengk1 merupakan suatu wab4k yang berbah4ya yang ada dalam d1ri seseorang jika tidak dibendung atau dijaga secara wajarnya.

Hasad dengk1 dapat diertikan sebagai suatu sikap tidak senang atas kenikmatan, kesenangan atau kelebihan yang ada pada orang lain dan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu agar dapat memilikinya.

Dengan demikian sifad hasad dengk1 boleh menyuburkan perasaan dend4m, permusvhan dan suka berprasangka bvruk terhadap orang lain.

Dalam islam sifad hasad dengk1 adalah terc3la dan tergolong amalan orang-orang mun4f1q. Firman Allah SWT: “Adakah patut mereka dengk1 kepada manusia atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka daripada kurnia-Nya?” (An-Nisa’: 54).

Orang yang bersifat hasad dengk1 jiwanya sentiasa merasa serba kekurangan dengan apa yang dimilikinya. Firman Allah SWT: “Yang paling aku takut dari apa yang aku takut pada umatku ialah yang banyak harta pada mereka, lalu mereka saling berdengk1 dan berbvnvh-bvnvhan.” (HR. Ibnu Abid Dunya an Amir Al-Asy’ari)

Dalam islam keharusan melahirkan perasaan dengk1 terhadap orang lain hanya dalam dua perkara sahaja iaitu terhadap ilmu dan harta kekayaan yang dimilikinya. Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak ada dengk1 selain daripada dua perkara,iaitu orang yang diberikan harta oleh Allah SWT lalu dikuasainya harta itu pada kebenaran dan orang yang diberikan ilmu oleh Allah SWT lalu diamalkan ilmu itu dan diajarkan kepada manusia.” (HR.Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)

12. Dvsta

Dvsta merupakan pernyataan tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perbuatan dvsta adalah amalan orang mun4f1q dan amat dilarang dalam islam kerana dapat menjauhkan manusia dengan Tuhannya, bahkan dikvtuk oleh Allah SWT dan dibenci oleh manusia.

Firman Allah SWT: “Sesungguhnya yang mengadakan pendvstaan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah SWT dan mereka itulah orang-orang pendvsta.” (An-Nahl: 105).

Dusta merupakan suatu perbuatan yang kej1 dan terkvtuk kerana ianya boleh mempengaruhi minda yang mengarahkan kepada kejahatan dan boleh merosakkan sahsiah dan alam kebajikan. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya set4kut-t4kut yang aku t4kut atas umatku adalah setiap mun4f1q yang pandai lidahnya.” (HR.Abu Ya’la)

Dalam hadith lain Rasulullah SAW bersabda: “T4kutlah kamu terhadap prasangka kerana sesungguhnya prasangka itu sedusta-dusta pembicaraan.” (HR.Muttafaq ‘Alaih). Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya dvsta itu adalah salah satu daripada beberapa pintu mun4f1q.” (HR.Ibnu ‘Adi).

Sabda Rasulullah SAW: “Tanda orang mun4f1q itu ada tiga:Apabila berbicara berdvsta,apabila berjanji ia mungk1ri dan apabila diberi kepercayaan ia khi4nat.” (HR.Muttafaq Alaih) Sesungguhnya perbuatan dusta amat dibenci Allah SWT dan tidak akan beroleh petunjuk dari-Nya.

Firman Allah SWT: “Sesungguhnya Allah SWT tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta.” (Al-Mukmin/Ghafir: 28). Firman Allah SWT: “Sesungguhnya Allah SWT tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berdvsta dan sangat ingk4r.” (Az-zumar: 3)

13 Mungk1r Janji

Perbuatan mungkir janji bermaksud menyalahi pernyataan terhadap kesediaan d1ri seseorang akan memenuhi sesuatu yang diminta oleh orang lain.Oleh,itu dalam islam menunaikan janji adalah wajib.

Firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji mu.” (Al-Maidah: 1). Firman Allah SWT: “Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan ditanya.” (Al-Isra’: 34).

Seseorang yang memungk1ri janji yang dibuat sama ada sengaja atau tidak, amat tidak menyenangkan dan mengecewakan harapan orang yang dijanjikan. Perbuatan memungk1ri janji tergolong orang mun4f1q.

Rasulullah SAW bersabda: “Ada empat macam berangsiapa yang terdapat semuanya ini, maka ia termasuk orang mun4f1q yang asal dan barangsiapa yang terdapat padanya,

Maka bererti ia terjangkit sifat kemun4f1qan sampai ia bersedia men1ngg4lkan empat hal tersebut, apabila ia berbicara ia berdvsta, apabila dipercayai ia berkhi4nat dan apabila berjanji ia mungk1ri.” (HR.Bukhari dan Muslim)

14. b4kh1l

b4kh1l adalah merupakan sifat yang tercela dan dibenci dalam islam malah ianya tergolong sebagai perbuatan orang mun4f1q. b4kh1l bermaksud seseorang merasakan sayang terhadap apa yang dimiliknya untuk diberikan kepada orang lain.

Sebahagian ulama menyifatkan b4kh1l itu sebagai keinginan yang diharapkan oleh seseorang untuk mendapatkan apa yang ada ditangan orang lain.

Orang yang mengamalkan sifat b4kh1l akan menyebabkan hilangnya rasa tanggungjawab sosial kerana terlalu mementingkan d1ri send1ri sehingga sanggup menyisihkan sebahagian harta dari dimaanfaatkan oleh masyar4kat, enggan membayar zakat. Perbuatan ini amat dikvtuk dalam islam.

Firman Allah SWT: “Dan janganlah sekali-kali orang yang b4kh1l dengan harta yang diberikan Allah SWT kepada mereka menyangka bahawa keb4kh1lan itu lebih baik bagi mereka.

Tetapi keb4kh1lan itu adalah bvruk bagi mereka,harta yang mereka b4kh1lkan akan dikalungkan di lehernya pada hari ki4m4t.” (Ali Imran: 180) Rasulullah SAW bersabda: “Takutlah terhadap kezaliman, sesungguhnya kezaliman itu kegelapan di hari ki4m4t.

Takutlah terhadap b4kh1l, sesungguhnya b4kh1l itu menghancurkan umat-umat sebelum kamu, ia membawa kamu untuk menumpahkan d4r4h mereka dan menghalalkan perkara-perkara yang dih4ramkan ke atas mereka.” (HR.Muslim dari Jabir r.a).

“Dua pekerti tiada pada seseorang mukmin iaitu b4kh1l dan bvruk pekerti.” (HR.Ahmad). Islam tidak melarang umatnya mencari harta kekayaan sebanyak mungkin dengan jalan yang baik dan halal untuk kerperluan hidup malah disyaratkan pula menghulurkan bantuan secara ikhlas atas kelebihan hartanya pada jalan Allah SWT.

Firman Allah SWT: “barang siapa yang memelihara d1rinya daripada b4kh1l,maka itulah orang yang berjaya.” (Al-Hasyr: 9)

15. f1tn4h

f1tn4h merupakan suatu sifat yang amat keji dan boleh mendatangkan kesan yang amat bvruk kepada d1ri send1ri dan terhadap orang lain.

f1tn4h boleh diertikan bahawa seseorang yang menyampaikan kebvrukan orang lain dikalangan orang ramai dengan tujuan supaya mereka membenci atau memusvhinya.

f1tn4h boleh berlaku dimana-mana terhadap orang lain kerana didorong oleh perasaan 1rihati, kurangnya iman dan lemah iman dan jiwanya kotor.

Justeru itu perbuatan f1tn4h tergolong sifat mun4f1q boleh menjatuhkan ke4iban seseorang dan menghalangnya daripada melakukan kebajikan. Firman Allah SWT: “Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi h1na yang banyak mencela serta menyebar f1tn4h,

Banyak menghalang berbuat baik, melampaui batas lagi banyak melakukan d0sa.” (Al-Qalam: 10-12). Firman Allah SWT: “Dalam hati mereka ada peny4kit lalu Allah SWT tambahkan peny4kitnya dan bagi mereka s3ksa yang p3dih disebabkan mereka berdusta.” (Al-Baqarah: 10)

Perbuatan f1tn4h lebih bah4ya daripada pembvnvhan kerana boleh menyebabkan masyar4kat hilang rasa kasih sayang dan mencetuskan permusvhan. Firman Allah SWT: “Dan f1tn4h itu lebih besar bah4yanya dari pembvnvhan.” (Al-Baqarah:191).

Firman Allah SWT: “Dan f1tn4h itu lebih besar (d0sanya) daripada membvnvh.” (Al-Baqarah: 217). Islam melindungi kehormatan atau menjaga nama baik seseorang adalah dituntut agar dapat menjaga hak dan kebajikan orang lain selamat daripada mvrka Allah SWT.

Justeru itu,perbuatan f1tn4h antara sesama muslim akan mendapat balasan yang bvruk dariapda Allah SWT didunia dan akh1r4t. Firman Allah SWT: “Sesungguhnya orang-orang yang menvduh (memf1tn4h) wanita-wanita yang baik lagi beriman, berz1na, mereka kena l4kn4t di dunia dan akh1r4t dan abgi 4zab yang besar.” (An-Nur: 23).

Sabda Rasulullah SAW: “Sebvruk-bvruk hamba Allah SWT iaitu orang yang berjalan ke sana ke mari dengan f1tn4h yang memecahbelahkan antara kekasih yang suka mencari kecacatan orang orang baik.” (HR. Ahmad)

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak akan masuk syurga yang membawa f1tn4h.” (HR.Bukhari dan Muslim dari Huzaifah). Oleh kerana itu, bah4ya f1tn4h boleh mengancam kesejahteraan.

Maka umat islam hendaklah sentiasa berhati-hati dan jangan mudah terpedaya denagn f1tn4h yang dibawa atau diterima. Firman Allah SWT: “Wahai orang-orang yang beriman apabila datang kepadamu orang fasiq yang membawa berita (f1tn4h) maka perhatikanlah dengan teliti (kebenarannya).” (Al-Hujurat: 6)

 

 

 

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih! SK Press

Sumber : Nasihatustazz

 


Apa kata anda?

Be the first to comment on "15 Tanda Sifat Mun4fiq Yang Mungkin Ada Pada Kita"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*